Misja Yeti - materiały edukacyjne

Misja Yeti - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy I–III

Temat: Być odpowiedzialnym podróżnikiem, odpowiedzialną podróżniczką

Cele warsztatu są zgodne z następującymi celami kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla
  godności innych osób,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Temat: Kto jest pępkiem świata?

Podstawa programowa

 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
 • myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach dotyczących przyrody i społeczeństwa,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także w celu wyszukiwania danych i korzystania z nich,
 • umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,
 • umiejętność pracy zespołowej.