Władcy przygód. Stąd do Oblivio. - materiały edukacyjne

Władcy przygód. Stąd do Oblivio.  - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy IV–VI

(ewentualnie III–VI, ale przy wyborze należy wziąć pod uwagę, że film zawiera sceny mogące wystraszyć bardziej wrażliwe dzieci z klasy III)

Temat: Znajdź zagubioną piosenkę
Przedmiot: wiedza o kulturze, język polski, muzyka, lekcja wychowawcza

Cele według podstawy programowej:

  • wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym;
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • budowanie poczucia sprawczości, samodzielności i kompetencji uczniów;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
  • rozwój poczucia przynależności do rodziny (w tym rodziny nietradycyjnej), troski i lojalności wobec najbliższych;
  • rozwój świadomości dziedzictwa kulturowego;
  • kształcenie estetyczne – poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii sztuki, rozwój twórczości;
  • rozwój kompetencji rozwiązywania problemów;
  • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.